O nas

Ograniczenia w podróżach do Polski / Restrictions on travel to Poland

Opublikowane dnia: 14.03.2020

Ograniczenia w podróżach do Polski / Restrictions on travel to Poland

[English version below]

Szanowni Pasażerowie,

Z przykrością informujemy, że w odpowiedzi na wprowadzone przez polski rząd ograniczenia w realizacji ruchu lotniczego w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Enter Air został zmuszony do wprowadzenia ograniczeń w akceptacji pasażerów podróżujących do Polski.

Zgodnie z wprowadzonym prawem, możemy zrealizować przylot na teren Rzeczypospolitej Polskiej jedynie pasażerów, którzy są:

- obywatelami lub rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, lub

Są cudzoziemcami, którzy:

- są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, lub

- posiadają Kartę Polaka, lub

- posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pozwolenie na pracę, lub

- są cudzoziemcami, lecz posiadają zgodę wojewody na wjazd do województwa, do którego chcą się przemieścić, lub

- są szefami misji dyplomatycznych oraz członkami personelu dyplomatyczno-konsularnego misji (osoby posiadające stopień dyplomatyczny).

Powyższe ograniczenia obowiązują od godziny 24:00 w sobotę, 14 marca.

W celu uzyskania pomocy w powrocie do swoich krajów, prosimy pasażerów nie spełniających powyższych kryteriów o kontakt ze swoimi służbami konsularnymi.

-----

Dear Passengers,

We regret to inform you that in response to restrictions imposed by the Polish government on the air traffic in order to stop the spread of the SARS-CoV-2 virus, Enter Air was forced to introduce restrictions on the acceptance of passengers traveling to Poland.

Pursuant to the introduced law, we can only carry passengers to the Republic of Poland who are:

- Citizens or residents of the Republic of Poland, or

Who are foreign spouses or children of the citizens of the republic of Poland, or are under permanent custody of citizens of the republic of Poland, or

- Have the Pole's Card, or

- Permanent or temporary residence permit on the territory of the republic of Poland or an employment permit, or

- Who are foreigners but have a voivod's permit to enter a voivodship to which they want to go, or

- Are heads of diplomatic missions

- Members of the diplomatic and consular personnel of a mission (persons with a diplomatic rank);

The above restrictions apply from 24:00 on Saturday, March 14.

In order to obtain assistance in returning to your countries, we ask passengers who do not meet the above criteria to contact their consular services.

Copyright Enter Air 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania.